افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*20 – 1400 دور تکفاز دمنده

۱,۸۲۹,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*20 – 2800 دور تکفاز دمنده

۱,۹۸۰,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*25 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۰۱۷,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*25 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۰۱۷,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*25 – 2400 دور تکفاز دمنده

۲,۲۳۳,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*25 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۰۱۷,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*30 – 1400 دور تکفاز دمنده

۲,۴۳۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*30 – 1400 دور سه فاز دمنده

۲,۴۳۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 10*30 – 900 دور تکفاز دمنده

۲,۴۳۳,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 14*40 – 1400 دور تکفاز دمنده

۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 14*40 – 1400 دور سه فاز دمنده

۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه 14*40 – 900 دور تکفاز دمنده

۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان

سانتریفیوژهای صنعتی یک طرفه بکوارد