افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانت 1400 دور دمنده

۶۴۲,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانت 2500 دور دمنده

۷۲۹,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانت 1400 دور دمنده

۶۶۲,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانت 2400 دور دمنده

۷۹۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانت 2400 دور دمنده

۸۶۷,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانت تکفاز 1400 دور دمنده

۶۹۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانت سه فاز 1400 دور دمنده

۶۹۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانت تکفاز 1400 دور دمنده

۷۱۱,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانت سه فاز 1400 دور دمنده

۷۱۱,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانت تکفاز 1400 دور دمنده

۷۵۲,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانت سه فاز 1400 دور دمنده

۷۵۲,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانت تکفاز 1400 دور دمنده

۹۴۱,۹۰۰ تومان

هواکش های صنعتی سبک فلزی